Podział majątku wspólnego

Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego w drodze umowy, w przypadku braku porozumienia każdy z małżonków może wystąpić do sądu o dokonanie sądowego podziału majątku wspólnego. Adwokaci z Dudkowiak Family Lawyers pomogą i zadbają o prawidłowy przebieg postępowania o podział majątku wspólnego – przeprowadzimy negocjacje ugodowe, w przypadku braku porozumienia podejmiemy się reprezentacji przed sądem.
Usługi
Skontaktuj się z nami:

Majątek wspólny małżeński powstaje między małżonkami w chwili zawarcia małżeństwa. Małżonkowie mogą jednak w drodze umowy majątkowej małżeńskiej rozszerzyć lub ograniczyć skład majątku wspólnego albo ustanowić rozdzielność majątkową małżeńską. Umowa małżeńska może zostać zawarta przed zawarciem małżeństwa.

Podziału majątku wspólnego można dokonać dopiero po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Małżeńska wspólność majątkowa ustaje w następujących sytuacjach:

 • w przypadku orzeczenia rozwodu małżonków przez sąd,
 • w przypadku orzeczenia separacji małżonków przez sąd,
 • w przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej między małżonkami w trakcie trwania związku małżeńskiego – poprzez zawarcie przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej lub na podstawie orzeczenia sądu (przymusowy ustój majątkowy małżeński),
 • w przypadku ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

W przypadku braku porozumienia każdy z małżonków może wystąpić do sądu o dokonanie sądowego podziału majątku wspólnego, jednakże małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego również na podstawie umowy. Umowa o podział majątku wspólnego może być zawarta w formie ustnej, zwykłej pisemnej lub w formie aktu notarialnego. Każdemu z małżonków przysługuje 50% majątku wspólnego.

Kancelaria Prawa Rodzinnego Dudkowiak Family Lawyers świadczy usługi w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków. Zajmujemy się sprawami podziału majątku wspólnego z elementem transgranicznym, jak również nieruchomościami położonymi poza granicami Polski.

Nasi Prawnicy Rodzinni świadczą następujące usługi dotyczące ustrojów majątkowych małżeńskich:

 • przygotowanie umów o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej (intercyza) oraz nadzór nad przebiegiem czynności u notariusza,
 • sporządzanie pozwów o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej małżeńskiej i reprezentacja przed sądem,
 • prowadzenie negocjacji w sprawie umownego podziału majątku wspólnego, przygotowanie ugody o podziale majątku wspólnego, nadzór nad przebiegiem czynności u notariusza,
 • przygotowanie wniosku o podział majątku wspólnego małżonków przez sąd i reprezentacja przed sądem,
 • pomoc w wycenie majątku i nieruchomości,
 • pomoc w sprzedaży nieruchomości w Polsce.

Nasi prawnicy rodzinni i rozwodowi pomogą ustalić, co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków i jakie składniki należą do ich majątków osobistych. W ramach kompleksowej obsługi nasi prawnicy zajmą się postępowaniem o podział majątku wspólnego małżonków – przeprowadzimy negocjacje ugodowe w celu osiągnięcia korzystnej ugody w sprawie podziału majątku. Jeśli nie uda się wypracować porozumienia, przygotujemy stosowny wniosek o podział majątku wspólnego i zapewnimy reprezentację przed sądem.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszą Kancelarią Rodzinną.


Rozwód i podział majątku małżeńskiego

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy prawa majątek wspólny obejmujący co do zasady majątek nabyty w trakcie małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich – majątek wspólny. Oznacza to, że wszelkiego rodzaju dobra materialne, takie jak zarobki, oszczędności, nabyte ruchomości i nieruchomości oraz inne dochody uzyskane po zawarciu małżeństwa stają się wspólną własnością obojga małżonków. Do majątku wspólnego małżonków zalicza się wszystko, co nie jest własnością osobistą małżonków.

Rozdzielność majątkowa małżeńska powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego, chyba że rozdzielność majątkowa została ustanowiona wcześniej – umownie przez małżonków lub na wniosek przez sąd.

Podziału majątku wspólnego małżonków można dokonać:

 • przed sądem – sąd dokona podziału majątku wspólnego na wniosek w postępowaniu rozwodowym lub w odrębnym postępowaniu,
 • przed notariuszem – jeżeli małżonkowie doszli do porozumienia w kwestii sposobu podziału i wyrażą zgodę na zawarcie umowy i podział majątku wspólnego, forma aktu notarialnego jest wymagana np. gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość,
 • na podstawie zwykłej pisemnej lub ustnej umowy małżonków – nie dotyczy sytuacji, gdy do majątku małżeńskiego wchodzi nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Podziału majątku wspólnego można dokonać poprzez:

 • przyznanie własności jednego/kilku/całego majątku wspólnego jednemu z małżonków, z obowiązkiem proporcjonalnej spłaty na rzecz drugiego małżonka,
 • nakazanie sprzedaży rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz podział uzyskanej ceny między małżonków,
 • podział rzeczy w naturze (np. podział domu na dwa mieszkania).

Podział majątku wspólnego obejmuje:

 • majątek z chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej i istniejący w chwili dokonywania podziału majątku wspólnego,
 • nakłady dokonane z majątku wspólnego na majątek osobisty oraz z majątku osobistego na majątek wspólny w okresie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej,
 • nakłady i wydatki poniesione przez każdego z małżonków (lub byłych małżonków) w okresie od ustania wspólności majątkowej do podziału majątku wspólnego.

Postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego

Podziału majątku wspólnego małżonków może dokonać sąd okręgowy w ramach sprawy o rozwód lub w odrębnym postępowaniu sąd rejonowy. W praktyce rzadko zdarza się, aby sąd rozstrzygał o podziale majątku wspólnego w ramach postępowania rozwodowego.

Do wszczęcia postępowania o podział majątku wspólnego konieczne jest złożenie do właściwego sądu rejonowego wniosku o podział majątku wraz z wymaganymi dokumentami np. dokumentem potwierdzającym ustanie wspólności majątkowej. Opłata sądowa od wniosku o podział majątku wspólnego wynosi 1.000 zł lub 300 zł, jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku małżonków. Pierwsza rozprawa powinna odbyć się ok. 3-4 miesiące po złożeniu wniosku o podział majątku wspólnego. Oboje małżonkowie mają prawo wnieść apelację od wyroku sądu o podziale majątku wspólnego.

Co to jest majątek wspólny małżeński?

Majątek wspólny małżonków obejmuje prawie wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie małżeństwa – nabyte wspólnie przez małżonków oraz te, które nabył jeden z małżonków. Do majątku wspólnego zalicza się również m.in. środki zgromadzone w funduszach emerytalnych, dochody z majątku wspólnego oraz majątków osobistych małżonków.

Jaki majątek jest dzielony po rozwodzie?

Po rozwodzie dzielony jest tylko majątek wspólny małżonków. Skład majątku wspólnego ustala się na dzień ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, a jego wartość według cen rynkowych z dnia dokonania podziału majątku. Warto zasięgnąć porady prawnika rodzinnego, który pomoże w ustaleniu, jaki majątek wchodzi w skład majątku wspólnego i podlega podziałowi po rozwodzie.

Jakiego majątku nie dzieli się po rozwodzie?

Majątek osobisty każdego z małżonków nie podlega podziałowi, co oznacza, że ​​po rozwodzie majątek osobisty pozostanie Twoją wyłączną własnością. Majątek osobisty obejmuje m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa, otrzymane w wyniku dziedziczenia, zapisu lub darowizny (chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił), przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Ile z majątku wspólnego małżeńskiego otrzymam po rozwodzie?

Co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym małżeńskim, każdemu przysługuje 50% majątku wspólnego.

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym – udziały w majątku wspólnym ustala wówczas sąd z uwzględnieniem stopnia, w jakim każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku. Oceniając, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się również nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Czy po rozwodzie dostanę udział w majątku wspólnym, jeśli sąd uzna mnie za winnego rozpadu małżeństwa?

Tak, otrzymasz część majątku wspólnego, nawet jeśli sąd rozwodowy uzna Cię za winnego rozpadu małżeństwa. Postanowienie o winie nie ma wpływu na podział majątku wspólnego i wysokość przysługującego Ci udziału.

Jak długo muszę być w związku małżeńskim, aby otrzymać część majątku wspólnego po rozwodzie?

Czas trwania małżeństwa nie wpływa na podział majątku wspólnego małżonków. Bez względu na to, jak długo trwało małżeństwo, wspólny majątek powstaje między małżonkami i powinien zostać podzielony po rozwodzie.

Czy majątek wspólny zawsze powstaje między małżonkami po ślubie?

Wspólny majątek małżeński nie powstaje między małżonkami, gdy małżonkowie zawrą odpowiednią umowę majątkową małżeńską (intercyzę) przed zawarciem małżeństwa.

Zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem od spraw rodzinnych i rozwodów.
Rozwody i Prawo rodzinne
Skontaktuj się z nami
ZIELONA GÓRAPOLSKA
Jana Sobieskiego 2/3
65-071 Zielona Góra
[email protected]
POZNAŃPOLSKA
Młyńska 16, piętro 8
61-730 Poznań
[email protected]
WARSZAWAPOLSKA
Konstruktorska 12a (budynek D)
02-673 Warszawa
[email protected]
WROCŁAWPOLSKA
Swobodna 1
50-088 Wrocław
[email protected]
KRAKÓWPOLSKA
Opolska 110
31-355 Kraków
[email protected]